top of page

Privacy verklaring

Sales met Bram, gevestigd aan Steltsestraat 65, 6663 BN Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.salesmetbram.nl

Steltsestraat 65, 6663 BN Lent

06-83663492

Bram van Teeffelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sales met Bram Hij/zij is te bereiken via bram@salesmetbram.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sales met Bram verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u eenoverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

-E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sales met Bram verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen socialmedia plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sales met Bram verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteitenvan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wijzonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salesmetbram.nl, danverwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sales met Bram verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Sales met Bram analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uwvoorkeuren.

- Sales met Bram verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sales met Bram neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voorpersonen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerkervan Sales met Bram) tussen zit. Sales met Bram gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sales met Bram bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanterende volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sales met Bram deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eeneventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfdeniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sales met Bram blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sales metBram uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derdetoe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sales met Bram verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sales met Bram gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat dezegeen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sales met Bram gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordtopgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sales met Bram gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoordat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed telaten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertentieskunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Ukunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder isopgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sales met Bram gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om depersoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uwrecht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerdverzoek naar info@salesmetbram.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij hetverzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sales met Bram zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uwverzoek reageren. Sales met Bram wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sales met Bram en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestandnaar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salesmetbram.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dezekopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sales met Bram wil u er tevens op wijzen dat u demogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sales met Bram neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salesmetbram.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sales met Bram neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salesmetbram.nl. Sales met Bram heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevenste beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

bottom of page